Biotechnologické národní centrum kompetence pro genotypování rostlin pokračuje ve své činnosti


Biotechnologické národní centrum kompetence pro genotypování rostlin programu Technologické agentury České republiky, jehož je naše laboratoř součásí, bude další dva roky pokračovat ve své činnosti. Jde o jediné národní centrum kompetence v biologických vědách, jehož cílem je propojit základní a aplikovaný výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií se šlechtitelskými firmami, a tím podpořit konkurenceschopnost českého zemědělství s přesahem do odvětví potravinářského a pivovarnicko-sladařského.

Na prvním on-line setkání v letošním roce 16. února představili koordinátoři své plány na tento rok a zahájili přípravu genetických analýz a polních experimentů, V úvodu setkání vystoupila pověřená konzultantka a členka předsednictva TAČR, která poděkovala za dosavadní práci a popřála hodně úspěchů. Ve druhé části jednání vystoupili členové Rady NCK. Všichni se pochvalně vyjádřili ke splnění  výsledků v prvních dvou letech,, a to i ve ztížených podmínkách  pandemie koronaviru.

NCK Bioetechnologické centrum pro genotypování rostlin přináší zemědělské praxi nové nástroje založené na využití  technik úprav genů a genového inženýrství, což je oblast, kterou podle studie Mc Kinsley Global Instittute1 pandemie COVID-19 více zviditelnila a ukázala její význam pro dlouhodobě udržitelný rozvoj, neboť umožňují přesnější a úspornější produkci. Podle slov hlavního řešitele doktora Nedělníka: „Nedělejme si iluze, že bude možné ochranu rostlin řešit pouze biologicky. Nicméně zdravé a odolné rostliny jsou začátek pro snižování pesticidů tak, jak to vyžadují Evropské strategie.“